DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

MVO Meter | Verkiezingen

Wat de politieke partijen vinden van ketenverantwoordelijkheid, transparantie en aansprakelijkheid van bedrijven, kortom van (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen? Het MVO platform (waarin ook CNV vertegenwoordigd is) zet het op een rijtje met de MVO Meter. Wat opvalt is dat de plannen vooral de milieukant van ondernemen noemen en zich veelal beperken tot het schaarser en duurder worden van grondstoffen en energie. Sociale aspecten van ondernemen zijn nauwelijks opgenomen, Ook blijft het bij veel partijen de vraag hoe veel partijen aankijken tegen de internationale kant van ondernemen: de effecten, invloed en relaties die bedrijven over de grens hebben. De MVO Meter maakt duidelijk hoe de politieke partijen de rol van de overheid zien bij MVO. Hechten ze er belang aan? Willen ze het beleid verder versterken? Verbinden ze consequenties aan maatschappelijk onverantwoord gedrag?  Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen iets van bedrijven. Ook de overheid heeft hierin een taak. Het MVO Platform ziet de overheid als wet- en regelgever, marktpartij en voorbeeldconsument, en als facilitator van MVO. De Nederlandse regering heeft de afgelopen jaren sterk de nadruk gelegd op het vrijwillige karakter van MVO en op de rol van facilitator. Dit werkt tot op zekere hoogte, vooral bij bedrijven die al gemotiveerd zijn en de meerwaarde van MVO inzien. Het MVO Platform vindt dat de overheid verder moet gaan en veel duidelijker moet aangeven wat minimaal van bedrijven mag worden verwacht als het gaat om het respecteren van milieu, arbeids- en mensenrechten in binnen- en buitenland en dit te bekrachtigen in beleid en wetgeving. Zo nodig moeten bedrijven ook aansprakelijk worden gesteld voor betrokkenheid bij misstanden.

Verkiezingsprogramma’s en MVO

Verantwoord ondernemen is een thema dat een ruime meerderheid van de partijen ergens noemt en nastrevenswaardig vindt. Alleen VVD, PVV en SGP maken er geen expliciete melding van. De SP wil
sociaal ondernemerschap stimuleren, GroenLinks wil duurzaam ondernemen makkelijker maken door met een zogeheten ‘Kafkabrigade’ belemmeringen weg te nemen. De PvdD en de PvdA pleiten beiden voor een actieve rol van de WTO bij het versterken van internationaal verantwoord ondernemen. Alleen de ChristenUnie besteedt een expliciete paragraaf aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kanttekeningen

Veel van deze plannen houden expliciet in dat maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gestimuleerd of beloond. Toch zijn er enkele kanttekeningen bij te maken: de plannen benadrukken vooral de milieukant van ondernemen en beperken zich veelal alleen tot het schaarser en duurder worden van grondstoffen en energie. Sociale aspecten van ondernemen zijn niet opgenomen, en ook ligt de nadruk bij veel partijen sterk op werkgelegenheid, innovatie en marktkansen voor Nederland. Bij veel partijen blijft het de vraag hoe veel partijen aankijken tegen de internationale kant van ondernemen: de effecten, invloed en relaties die bedrijven over de grens hebben.

Het reguleren van het bedrijfsleven is voor veel partijen een groot taboe. Met twee uitzonderingen: als het gaat om dierenleed kiezen veel partijen een harde aanpak, ook richting bedrijven. Daarnaast kan de financiële sector rekenen op stevige maatregelen, regulering en toezicht bij een grote meerderheid van de partijen. Ook in het algemeen economisch beleid komt MVO (impliciet) terug. Veel partijen zoals de PvdA, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie zoeken een weg uit de crisis door een omslag naar een groene of circulaire economie waarbij economische ontwikkeling samengaat met een duurzame omgang met energie en grondstoffen. Er is ambitie om van Nederland een koploper te maken op het gebied van hergebruik van grondstoffen en vermindering van afval. De PvdD, D66 en GroenLinks pleiten ervoor om de werkelijke kosten van producten en diensten in de prijs door te berekenen. GroenLinks komt in de vergelijking van de plannen als beste uit de bus. De partij behaalde 23 van de maximaal 24 te vergeven punten. De tweede en derde plek zijn voor de ChristenUnie (21 punten) en de Partij van de Arbeid (20 punten). De VVD en PVV wisten geen punten te behalen. In het MVO Platform werken 36 maatschappelijke organisaties, waaronder  CNV Internationaal, samen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Meer: www.mvometer.nu

Publicatiedatum 04 09 2012