DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

CNV bepleit actieve aanpak globalisering in SER advies

Globalisering is niet een ontwikkeling die Nederland mag overvallen. De overheid heeft voldoende instrumenten in handen om de effecten van globalisering in goede banen te leiden. Dat vraagt echter wel om een actieve overheid. In het SER advies duurzame globalisering heeft het CNV aangedrongen op die actieve rol van de overheid. En wat het CNV betreft gaat het daarbij niet alleen om de economische kant van globalisering maar net zo goed om de sociale kant voor Nederland en ontwikkelingslanden. Niet alleen economische groei, maar ook aandacht voor rechtvaardige inkomensverdeling, armoede, sociale uitsluiting en werkzekerheid. Dat vraagt echter wel om een actieve overheid. In het SER ontwerp-advies duurzame globalisering heeft het CNV aangedrongen op die actieve rol van de overheid. En wat het CNV betreft gaat het daarbij niet alleen om de economische kant van globalisering maar net zo goed om de sociale kant voor Nederland en ontwikkelingslanden. Niet alleen economische groei, maar ook aandacht voor rechtvaardige inkomensverdeling, armoede, sociale uitsluiting en werkzekerheid. Europa-breed gezien loopt Nederland achter in investeringen in onderwijs en onderzoek. Zaken die van belang zijn voor een innovatieve samenleving. Het SER advies stelt daarom ook voor om 1 miljard euro extra aan publieke middelen per jaar uit te geven aan onderzoek en ontwikkeling. Tegelijkertijd roept de SER bedrijven op om hun aandeel in onderzoek en ontwikkeling te verhogen. Globalisering gaat gepaard met het verplaatsen van werkgelegenheid naar andere landen. Aan de andere kant komen er banen bij in de distributie en de dienstverlening. Het netto effect is positief al vindt het verlies en de creatie van werkgelegenheid niet in dezelfde sector plaats. Wettelijke sociale zekerheid, inkomensbescherming blijft daarom van belang. In het SER ontwerp-advies wordt nadrukkelijk gekeken naar de effecten van globalisering op ontwikkelingslanden. De absolute armoede in een land als China neemt af, maar het verschil in inkomen tussen mensen neemt toe. In het najaar zal de SER een vervolgadvies uitbrengen aan minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking waar ingegaan wordt op de mogelijkheden om economische groei en een eerlijke verdeling van inkomens te bevorderen. Het advies staat uitgebreid stil bij de mogelijkheden en onmogelijkheden om in de internationale handel afspraken te handhaven over vakbondsvrijheid, antidiscriminatie, gedwongen arbeid en kinderarbeid. Hoewel met name de werkgevers binnen de SER huiverig zijn voor het gebruik van handelspolitieke instrumenten (bijv. een boycot), steunt de SER unaniem het initiatief van het kabinet om een verbod op de producten die gemaakt zijn met de ergste vormen van kinderarbeid, op Europees niveau aan de orde te stellen. Nederlandse bedrijven die internationaal opereren betrekken hun producten of onderdelen van een veelheid aan toeleveranciers, een zogenaamde keten. In hoeverre bedrijven verantwoordelijk zijn voor hetgeen in die productieketen gebeurt is vaak onduidelijk. Vele bedrijven waaronder Unilever, Nike en Levi Strauss nemen maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus en maken afspraken met hun toeleveranciers in met name ontwikkelingslanden. Kinderarbeid wordt bijvoorbeeld niet getolereerd. De SER wil alle bedrijven aansporen dergelijke afspraken in de keten te maken en komt daarom in aansluiting op dit advies met een normatief kader voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Doordat zowel werkgevers als werknemersorganisaties dit kader onderschrijven zal het gelden voor alle Nederlandse bedrijven. Jaarlijks zal de SER in een rapport aangeven hoe het staat met de voortgang, de knelpunten en problemen op dit terrein. Een jaar heeft het CNV samen met werkgeversorganisaties en andere vakbonden aan dit advies gewerkt. Partijen binnen de SER hebben nu de gelegenheid de concept-teksten te beoordelen. De definitieve tekst wordt vastgesteld in de openbare SER- Raadsvergadering op vrijdag 20 juni a.s.  Daarna is het aan de regering om de aanbevelingen om te zetten in overheidsbeleid. Meer
Het ontwerpadvies Duurzame Globalisering van de SER

Publicatiedatum 30 05 2008